2012

2011

2010

2008/2009

Sociálna politika a odbory na Slovensku

Delegácia 20 zástupcov podnikových rád a odborových zväzov ÖGB Dolné-Rakúsko sa dňa 14. februára 2012 stretla s predstaviteľmi KOZ SR v Bratislave. Hostí privítal a rokovanie otvoril Ing. Erik Macák.

Na úvod predstavil Erik Macák aktuálnu politickú situáciu. Po páde vlády, ku ktorému došlo 12. októbra 2011, sa budú 10. marca 2012 konať predčasné voľby. Hlavnými témami v predvolebnom boji je zamestnanosť (nezamestnanosť v SR je 13,4%, v roku 2012 sa očakáva nárast na 13,8%), úsporné opatrenia ako východisko z krízy (zvyšovanie daní, znižovanie výdavkov štátu v sociálnej oblasti), prípadné reformy atď.

Aktuálnu situáciu v odborovom hnutí predstavil Vladimír Borza, poradca KOZ SR. Venoval sa histórii KOZ SR, hlavným aktivitám, protestom, ktoré organizovala KOZ SR v súvislosti s novelou zákonníka práce. V tejto súvislosti uviedol nové ustanovenia ZP týkajúce sa preukazovania 30%-nej organizovanosti pri KZ v mene všetkých zamestnancov (od 1.1.2013), otázke nadčasov, reťazeniu pracovných pomerov (3 krát za tri roky u toho istého zamestnávateľa), zmenám v zákone o BOZP.

Aktuálnu ekonomickú situáciu predstavil Peter Lošonský, poradca KOZ SR pre makroekonomické analýzy. Vo svojom vystúpení sa venoval najmä makroekonomickým ukazovateľom (HDP, inflácia, spotreba domácností), údajom za rok 2011 a predpokladom pre rok 2012. Slovensko je malá a otvorená ekonomika, vývoj v SR závisí od vývoja našich partnerských krajín (napr. Nemecko). Uviedol taktiež, že KOZ SR vydala nesúhlasné stanovisko k rozpočtu Vlády SR pre rok 2012. Najväčšie obavy vidí KOZ SR v nasledovnom:
- obmedzovanie investícií na vedu a výskum, stagnácia na thu práce, pokles spotreby, nárast nezamestnanosti.
V stanovisku KOZ SR sa uvádza, že úspornými opatreniami budú postihnutí najmä dôchodcovia, zamestnanci a sociálne slabé skupiny.

JUDr. Zdena Dvoranová, právnička ECHOZ, sa vo svojom vystúpení venovala sociálnemu zabezpečeniu v Slovenskej republike. V stručnosti predstavila systém a najdôležitejšie dávky – podpora v nezamestnanosti, príspevok na dieťa. V samostatnej časti predstavila odstupné a odchodné pri strate zamestnania. Väčšiu časť prednášky venovala dôchodkovému systému, výpočtu dôchodkov, dávok, životnému minimu atď. Na záver informovala o odvodovom systéme v SR a o navrhovaných zmenách, ktoré minulý rok neboli zo strany vlády zrealizované, okrem iného aj vďaka odporu odborov. Zmenou daňovo-odvodového systému by sa následne zmenilo ďalších 100 zákonov a príjmy do sociálnej a zdravotnej poisťovne by sa znížili, bolo by zrušených viac ako 70 dávok a boli by nahradené jednou dávkou, ktorá by bola rovnaká pre všetkých, od veku 15 rokov. Tieto zmeny by viedli k zavedeniu tzv. daňového bonusu, ktorý zatiaľ neexistuje v žiadnej inej krajine.

Ku každej téme sa diskutovalo zvlášť, účastníci mali možnosť pýtať sa priamo odborníkov na to, čo ich najviac zaujímalo.

Na záver strentutia sa Erik Macák poďakoval rakúskym kolegom na náštevu, vyzval ich, aby svoje prípadné otázky zaslali emailom a zaželal im príjemný pobyt v Bratislave.

15.2.2012 kolegovia navštívili pekáreň Delta, kde mali možnosť nazrieť priamo do výroby pečiva a sladkého pečiva. Po prehliadke podniku sa konala diskusia s členom podnikovej rady o pracovných časoch, bezpečnosti pri práci či vyplácaní rôznych príplatkov.
Účastníkom sa návšteva Bratislavy veľmi páčila a z oboch dní si zobrali veľa poznatkov.